Alfred Nobels Fabrik

Alfred Nobel köpte Vinterviksområdet år 1865, anläggningen blev tvungen att flyttas från Södermalm eftersom verksamheten blev för farlig för allmänheten där. I Vinterviken anlade han en fabrik och testverksamhet för tillverkning av framför allt dynamit. I starten var Alfred Nobel själv VD, driftingenjör, korrespondent, kassör och reklamagent. Alarik Liedbeck tjänstgjorde under 1866-1875 som verkmästare, han medverkade även vid uppförandet av anläggningen.

Alfred Nobel köpte köpte Vintervikens gård för att anlägga Nitroglycerin AB:s explosiva tillverkning av nitroglycerin. Vinterviken beskrevs som ”belägen i en smal dalgång, omgifven av höga skogbeväxta berg så att icke ens någon annan bebyggd lägenhet synes, och fastän läget är vid Mälarens strand är dock segelleden mycket aflägsen – liksom fallet är med allmän landsväg” i ansökan om anläggning av fabriken.

Fabriken tillverkade 16 000 kg nitroglycerin under första året, även kallat sprängolja. Merparten användes till tunnelbygget genom Katarinaberget. Alfred Nobels uppfinning av dynamiten år 1866 gjorde att sprängämnet överfördes i fast form blev mer lätthanterlig.

Alfred Nobel lämnade Sverige år 1865 och byggde en liknande anläggning i Krummel i närheten av Hamburg. Så småningom byggdes anläggningen ut med fabriksbyggnader, spränggropar (för sprängexperiment), lagerlokaler, hamn och bostäder, samt en stor båtbrygga dit godset transporterades på en smalspårig järnväg. Dock släppte Nobel aldrig företaget i Vinterviken utan stod i ständig brevkontakt med bolagets ledning.

År 1868 inträffade en stor explosion i laboratoriet som dödade 14 arbetare. Det är den största olyckan i Vintervikens historia. Fabriken exploderade igen i 1874 där 12 personer omkom. På grund av olycksrisken beslutade man att flytta dynamitlagret till ett skogsområde i nuvarande Botkyrka Kommun, det fick namnet Vinterskogen och var i bruk till 1970-talet. Nitro Nobel AB hade viss verksamhet kvar ända till 1980-talet men tillverkningen av sprängmedel fortsatte i Vinterviken till 1921.